Hľadať

Informácie

Zľavnené produkty

Najpredávanješie produkty

Nové produkty

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodnej spoločnosti Diamante s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte aj ako "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Diamante s.r.o., so sídlom Zavarská 10G, 917 01 Trnava, IČO: 47 625 431, zapísaným v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33877/T, DIČ: 2024013442, IČ DPH: SK2024013442 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

e - mail: info@diamante.sk

poštová adresa: Diamante s.r.o., Zavarská 10G, 917 01 TrnavaČíslo účtu pre bezhotovostné platby: FIO Banka

CZK – platby z Českej republiky

Fio Banka

Číslo účtu: 2501198157

Kód banky: 2010

IBAN: SK5983300000002501198157

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

___

EUR – platby z Českej republiky

Fio Banka

Číslo účtu: 2801198140

Kód banky: 201         0

IBAN: SK6883300000002801198140

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

___

EUR – platby zo Slovenskej republiky (a ostatných krajín v SEPA)

Fio Banka

IBAN: SK6883300000002801198140

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

 

1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavreté na akejkoľvek webovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na príslušnej webovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru a to v prípade, že kupujúci pri objednávke tovaru k týmto VOP pristúpi.

1.3. V prípade, že kupujúci k týmto VOP pristúpi, tieto sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy majú pred ustanoveniami týchto VOP prednosť.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek webovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej DPH.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci zašle svoju objednávku vyplnením formulára cez internetový obchod predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Zaslanie objednávky kupujúcim podľa predošlej vety sa nepovažuje za uzavretie kúpnej zmluvy, ale len za návrh na jej uzavretie. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky od elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na jeho e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale iba o potvrdenie o odoslaní objednávky cez internetový obchod.

2.2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia o akceptovaní objednávky označeného ako "potvrdenie objednávky". Záväzné akceptovanie objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na základe predchádzajúceho prijatia objednávky kupujúceho a po následnom overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny tovaru má predávajúci pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. V tomto prípade sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý až po tom, čo predávajúci na základe súhlasu kupujúceho so zmenou ceny záväzne akceptuje objednávku kupujúceho.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu až do prijatia potvrdenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku jednostranne ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na webovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré predávajúci zverejní na svojej webovej stránke. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 3.1. Predávajúci je povinný:

-          na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

-          zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

-          odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo neprijať alebo zrušiť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Predávajúci je oprávnený overiť si totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred platobnou kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo má byť zaplatená v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej predávajúcim.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

-          prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

-          zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

-          potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

5.2. V prípade platného uzavretia kúpnej zmluvy je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom predávajúceho alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci akceptuje. V prípade, že ide o tovar, ktorý má byť na sklade predávajúceho, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu obratom, obyčajne ho odošle alebo pripraví na prevzatie do 3 dní, najneskôr však v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nie je schopný  zachovať vyššie uvedené lehoty, upovedomí kupujúceho o tejto skutočnosti.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.4. Predávajúci môže vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve a ak kupujúci so skorším prevzatím tovaru súhlasí, dohodnú sa na konkrétnom spôsobe prevzatia tovaru kupujúcim.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 10% z uvedenej hodnoty. Túto skutočnosť berie kupujúci na vedomie.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu písomného splnomocnenia. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar alebo sa s ním dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehotách uvedených v bode 5.2. týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. V prípade, ak faktúra nenahrádza záručný list alebo dodací list, kupujúci tieto doklady, prípadne i iné potrebné doklady, dostane v balení tovaru.

5.11. Spôsoby platieb:

-          v hotovosti pri prevzatí tovaru v mieste podnikania predávajúceho,

-          platobnou kartou v mieste podnikania predávajúceho,

-          platbou vopred na bankový účet predávajúceho,

-          v hotovosti pri prevzatí pri platbe na dobierku.

5.12. Spôsob odberu

-          osobný odber (ak si kupujúci vyberie ako miesto odberu miesto podnikania predávajúceho, má možnosť tovar vidieť, skontrolovať, preskúšať, prípadne vrátiť /neprevziať/ priamo na danom mieste),

-          dodanie poštou, prepravnou spoločnosťou alebo iným spôsobom podľa voľby kupujúceho (kupujúci vždy pri voľbe musí byť informovaný o konečnej cene zvoleného spôsobu dopravy).

5.13. V prípade, že si kupujúci zvolí platbu bankovým prevodom vopred na bankový účet predávajúceho, predávajúci mu automaticky e-mailom zašle zálohovú faktúru. Zaslanie zálohovej faktúry podľa predošlej vety nepredstavuje potvrdenie objednávky v zmysle bodu 2.2. týchto VOP. Po pripísaní platby na účet predávajúceho predávajúci zašle kupujúcemu o tejto skutočnosti daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. V takomto prípade lehoty podľa bodu 5.2. týchto VOP začínajú plynúť až dňom pripísania celej platby na účet predávajúceho. V prípade, že platba za objednaný tovar nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, kúpna zmluva sa automaticky zrušuje, ibaže by sa predávajúci s kupujúcim dohodli inak.

5.14. Cena za dodanie tovaru je vypočítavaná informačným systémom predávajúceho podľa hmotnosti objednávky, dodacej adresy a podľa zvoleného spôsobu dopravy a podľa aktuálneho cenníka za jednotlivé spôsoby dopravy. Cena dopravy nebude nikdy vyššia ako suma, ktorá sa zobrazí kupujúcemu v internetovom obchode predávajúceho pred potvrdením objednávky.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") jedným zo spôsobov platieb uvedených v bode 5.11. týchto VOP.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR, kúpnou zmluvou a týmito VOP.

6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.7. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy, bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. V prípade, že má tovar dodaný predávajúcim vady, kupujúci má právo tovar reklamovať. Pri reklamácii tovaru budú kupujúci a predávajúci postupovať v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako "kupujúci" alebo "dotknutá osoba") poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.diamante.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácií o novinkách a akciových ponukách.

9.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej už len ako „ZnOOÚ“). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.diamante.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.diamante.sk, alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.diamante.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v bode 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZnOOÚ (viď: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415.html);  pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9.14 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 9.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

5/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

9.11. Právo kupujúceho podľa bodu 9.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

9.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 9.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.16. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.17. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 9.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.19. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 9.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

DirectParcelDistribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách na účely doručenia tovaru podľa bodu 9.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto tretích strán:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@diamante.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto kupujúci rozhodne, zašle predávajúcemu spolu s tovarom kupujúcim podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením jeho mena a priezviska,  adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vzor formulára umiestni predávajúci na svojej webovej stránke). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho tento najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdá tovar spolu s dokladom o kúpe na prevádzke predávajúceho alebo ho v rovnakej lehote zašle na adresu sídla predávajúceho (uvedenú v úvode týchto VOP). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný (čo nezahŕňa vyskúšanie tovaru) a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.6. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

10.7. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na webovej stránke predávajúceho a ktorý nemá faktické a právne vady.  

10.8. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.9. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Recenzie pri výrobkoch

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú obchodné meno predávajúceho alebo meno tretích osôb.

12. Darčekové poukážky (certifikáty)

12.1. Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

12.2. Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou.

12.3. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanú kupujúcim). Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak, v prípade ak bola kúpna cena zaplatená darčekovou poukážkou len z časti, postup podľa predchádzajúcej vety je možné použiť len v súvislosti s touto časťou kúpnej ceny.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

13.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade, ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť vo vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim v prípade, že tento s nimi vyjadril súhlas.

13.7. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Trnave dňa 5.6.2017


Novinky na Instagrame